Phòng Đào tạo thực hiện xếp thời khóa biểu học tập theo học kỳ. Tuy nhiên, trong học kỳ có các hoạt động phải điều chỉnh thời khóa biểu. Phòng Đào tạo thông báo đến các khoa, BMTT, CBGD và HSSV về việc xem thời khóa biểu như sau: trong học kỳ, CBGD và HSSV thường xuyên xem lại thời khóa biểu trên mạng vào cuối tuần (từ 16h30 thứ 6) để thực hiện nhiệm vụ tuần tiếp theo.Đề nghị các đơn vị, CBGD và HSSV thực hiện Thông báo này./.